Translate to:

 


Untitled-99

قسمتی از وصیت نامه شهید محمد مراد گراوند (فرمانده دیده بانی لشکر ۵۷حضرت ابوالفضل ع

برادران ودوستان امروز جنگ بر همه
چیز مقدم است آنطوری که آهن در قرآن الحدید است سپس بکوشید دربرابر دشمنان
خدا وقرآن الحدید (یعنی همچون پاره ها ی آهن) باشید
وسعی کنید که مرد جنگ وجهاد وهجرت با شید نه همانند کسانی که


صفتی همچون پیره زنان دارندکه در کنج خانه هایشان نشسته اند وهیچ


 اطلاعی از جنگ وجهاد ندارند وسخنان پوچ وبیهوده ای بر زبان دارند

آنها باید بدانند که سخت در
اشتباه وگناهند ودرمصیبتی بزرگ چه در دنیاوچه در آخرت به سر می برند وباید
بدانندکه رزمندگان خداجوی در جبهه ها آنقدر می جنگند تاشما ازخدا بی خبران
راپشیمان ازکردار خویش کنند ویا با رزمشان لباس ذلت وخواری برتن شما
بپوشانند(فبای الا ربکما تکذبان)آنهایی که نعمات خداوند راتکذیب میکنند
.

بر همه شما دوستداران انقلاب لازم است بی نهایت خانواده محترم شهداء مفقودین

 واسراء را احترام بگذارید وآنها را ستون انقلاب وبزرگواران انقلاب بدانید ودر هر پست

 ومقامی که هستید خود ومردم را سرگردان نکنید مشکلات آنها را با جان ودل

 متحمل و پذیرا باشید ودرحل آنها بکوشید

 وازهرگونه باند بازی وگروه گرایی جدا پرهیز کنید

منبع : http://www.kalsorkh1365.blogfa.com/[ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
[ برچسب ها ] :
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟